ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO

IS-MIRAGE v prípade bezpečnostného rizika, alebo ohrozenia klienta, ako jedna z mála bezpečnostných agentúr v SR ponúka komplexné spracovanie bezpečnostného projektu a reálne zabezpečenie všetkých činností a opatrení na jednom mieste. Základom bezpečnostnej filozofie spoločnosti je poskytovať Klientovi služby podporené profesionálnym a komfortným prístupom všetkých pracovníkov spoločnosti ku klientovi. Exkluzivita spoločnosti spočíva v tom, že je držiteľom všetkých bezpečnostných licencií a oprávnení v súlade s platnými legislatívnymi normami SR.

IS-MIRAGE ponúka bezpečnostné riešenia od fyzickej ochrany, osobnej ochrany, strážnej a detektívnej služby až po technické zabezpečenie objektov. Jednotlivé činnosti zabezpečujú odborníci s dlhororočnou praxou v ozbrojených zboroch a špeciálnych policajných a vojenských jednotkách. Všetci sú držiteľmi prestížnych medzinárodnych certifikátov a osvedčení v oblasti bezpečnosti, sebeobrany, taktiky, použitia zbrane a vedení motorového vozidla.IS-MIRAGE pôsobí na celom území SR a v zahraničí.Naša spoločnosť je plne akceptovaná na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť priebežne zapracováva do praxe všetky skúsenosti renomovaných medzinárodných spoločností a poskytuje komplexné bezpečnostné riešenie.

Bezpečnostné riešenie.

Predstavuje proces na seba nadväzujúcich organizačne režimových opatrení, bezpečnostnej mechanickej a technickej ochrany vykonávaných s fyzickou ochranou, ktorá smeruje k obmedzovaniu definovaných rizík s cieľom chrániť životy a zdravie ľudí, materiálne hodnoty, jednotlivé procesy, informácie a iné vymedzené stavy a činnosti. Plne sa pritom rešpektuje platná legislatíva Slovenskej republiky a štandardy EU.

Sú určené pre širokú škálu právnických a fyzických osôb, inštitúcií, zariadení, ale aj jedno rázových alebo opakujúcich sa procesov v určitom čase a priestore. Podľa požiadaviek a rozhodnutí klienta predstavujú rôznu škálu opatrení od jednoduchých služieb až po ucelené komplexné bezpečnostné systémy. Tomuto zodpovedá rozsah a účinnosť obmedzovania definovaných rizík a celková efektívnosť ochrany osôb, majetku a iných definovaných hodnôt.

Predpoklady úspešného bezpečnostného riešenia:

 • objektívna bezpečnostná analýza, definícia a charakteristika prostredia
 • vyhodnotenie možných rizík a pravdepodobných trendov ich vývoja
 • stanovenie základných východísk a opatrení smerujúcich k obmedzeniu rizík
 • súčinnostné väzby medzi použitými prostriedkami a metódami
 • nastavenie kontrolných mechanizmov smerujúcich k neustálemu zdokonaľovaniu prijatého bezpečnostného riešenia
 • úzka spolupráca a súčinnosť medzi klientom a našimi odborníkmi a to vo všetkých etapách bezpečnostného riešenia

Základné etapy bezpečnostného riešenia:

 • dohoda o zachovaní mlčanlivosti, spravidla písomná
 • spracovanie, pre jednanie a prijatie harmonogramu realizácie
 • komplexné bezpečnostné posúdenie stanovených objektov, procesov a činnosti spoločnosti, vrátane definovania veľkosti rizika
 • návrh riešenia bezpečnostnej politiky
 • kompletný projekt bezpečnostného systému
 • vybudovanie bezpečnostného systému
 • riadenie jeho fungovania a zaistenie jeho trvalého vylepšovania a skvalitňovania

Podľa stanovenej šírky, zložitosti a hlavne rozhodnutia klienta môže bezpečnostné riešenie predstavovať
využitie jednotlivých činností, alebo celého komplexu produktov IS-MIRAGE .

Bezpečnostné riešenie pre klienta prináša:

 • zvýšenú ochranu všetkých jeho oprávnených záujmov
 • finančné a ekonomické výhody
 • trvalú odbornú podporu
 • diverzifikáciu rizík
ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ
Kontaktujte nás.
TLAČOVÝ MATERIÁL MIRAGE
Stiahnite si brožúru.
konferencie biznis hotel Bratislava konferencie hotel minerál kúpele dudince liečebné kúpele wellness hotel Nízke Tatry Tále konferencie wellness hotel Rajecké Teplice hotel Sliezsky dom